کمیته برگزار کننده

کمیته برگزار کننده

 

نام و نام خانوادگی مسئولیت سازمان/ دانشگاه
دکتر مجید زندی دبیر کنفرانس دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حمیدرضا آقا ابراهیمی رئیس دبیرخانه دائم کنفرانس دانشگاه بیرجند
دکتر محمد تقی عاملی دبیر علمی کنفرانس دانشگاه شهید بهشتی
مهندس محسن زندی دبیر اجرایی کنفرانس شرکت مرزگستران فناوری
دکتر ایمان خزایی دبیر کمیته داوران دانشگاه شهید بهشتی
دکتر رقیه گوگساز قوچانی دبیر کمیته نمایشگاه دانشگاه شهید بهشتی
دکتر پویان هاشمی طاری دبیر کمیته دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر عسل منزه حسینی دبیر کمیته انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
دکتر نگار نباتیان دبیر کمیته بین المللی دانشگاه شهید بهشتی