شروع داوری مقالات
1397/08/01

مطابق مصوبه جلسه ششم کمیته برگزار کننده مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ مقرر گردید جهت جلوگیری از انباشت مقالات رسیده دبیرخانه کنفرانس با همکاری کمیته داوری مقالات دریافت شده را جهت داوری به داوران منتخب ارجاع نمایند.