فرمت ارائه مقالات به صورت پوستر
1398/03/15

قابل توجه ارائه دهندگان مقالات در کنفرانس؛

 

فرمت ارائه مقالات به صورت پوستر در وب سایت کنفرانس بخش "فرمت نگارش مقالات" قرار داده شد.