برگزاری سومین جلسه کمیته برگزارکننده کنفرانس
1397/06/21

در این جلسه توافق گردید هزینه‌های ثبت نام دانشجویان با تخفیف بیشتری در نظر گرفته شود و به 150 هزار تومان برای هر نفر تقلیل یابد.

همچنین مصوب  گردید هر مقاله پژوهشی ارائه شده به دبیرخانه نبایستی بیش از 6 صفحه و مقالات مروری بیش از10 صفحه باشد.