قابل توجه نویسندگان مقاله‌های پذیرفته شده
1398/02/11

طی تصمیم کمیته اجرایی کنفرانس، هزینه قابل پرداخت بر اساس جدول مندرج در قسمت تعرفه‌های ثبت نام و باتوجه به شرایط نویسنده مسئول مقاله (دانشجو، استاد دانشگاه، آزاد) خواهد بود.

همچنین، مسئولیت پرزنت مقاله در روز کنفرانس (شفاهی، پوستر) برعهده نویسنده مسئول است. در شرایطی که وی امکان حضور در زمان ارائه را نداشته باشد، پرزنت توسط نویسنده اول مقاله انجام خواهد شد.