دانشگاه لوهاور نرماندی فرانسه به حامیان کنفرانس پیوست
1398/01/30

  Dr. Alireza Payman و    Prof. Brayima Dakyo از سوی دانشگاه لوهاور نرماندی به عنوان اعضای کمیته علمی کنفرانس معرفی گردیدند.