تمدید مهلت ارسال مقاله
1397/12/12

نظر به استقبال اساتید، دانشجویان و متخصصان صنعتی  در ارسال مقاله و درخواست ‌های متعدد واصله و با تصویب کمیته علمی و کمیته داوری کنفرانس مهلت ارسال مقالات تا 20 فروردین 1398  و پیشنهادات ارائه کارگاه تا 20 فروردین 1398، و همچنین درخواست اختصاص غرفه نمایشگاهی تا 25 فروردین 1398 تمدید گردید.

لازم به ذکر است با توجه به زمان لازم برای داوری و اعلام نتایج این تاریخ‌ها به هیچ وجه قابل تمدید نخواهند بود.

دبیرخانه کنفرانس