جلسه کمیته برگزار کننده در پژوهشگاه نیرو
1397/10/18

در این جلسه ضمن مذاکره در خصوص نحوه برگزاری کنفرانس در خصوص مکان برگزاری کنفرانس، زمان برگزاری کنفرانس و ترکیب اعضای کمیته علمی، کمیته داوران و کمیته اجرایی پیشنهاداتی مطرح شد که پس از نهایی شدن در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد گردید.

دبیرخانه کنفرانس