برگزاری جلسه کمیته علمی
1397/09/25

مطابق جلسه روز سه شنبه مورخ 20 آذر ماه 1397، که با حضور جناب دکتر زندی دبیر کنفرانس، دکتر عاملی دبیر علمی کنفرانس، مهندس زندی دبیر اجرایی کنفرانس برگزار شد با برگزیدن اساتید محترم از تمامی دانشگاه های معتبر داخل و خارج از کشور و همچنین مدیران سازمان ها و ارگان های معتبر داخلی، لیست اعضای کمیته علمی کنفرانس با حضور 150 فرهیخته به عنوان اعضای کمیته علمی تکمیل و نهایی گردید. 

همچنینن در این جلسه تصمیماتی جهت برگزاری هرچه بهتر کنفرانس و افزایش بار علمی آن اتخاذ شد.