فایل های ثبت شده در سایت
ردیف عنوان فایل دانلود
1 راهنمای ارسال مقالات فارسی
2 راهنمای ارسال مقالات انگلیسی
3 نمونه پوستر فارسی
4 نمونه پوستر انگلیسی
5 نمونه فایل ارائه شفاهی مقالات انگلیسی
6 نمونه فایل ارائه شفاهی مقالات فارسی